Klubbens love

LOVE FOR BOWLINGKLUBBEN

§ 1 Formål

Stk. 1
Klubbens navn: Bowlingklubben Køge 75
Klubben stiftet: 22. oktober 1975
Hjemsted: Køge

Stk. 2
Klubbens formål er at skabe mulighed for sine medlemmer at dyrke bowling, samt formidle, at medlemmerne kan deltage i stævner og turneringer, såvel i ind- som udland, i overensstemmelse med SBwU’s love og bestemmelser.

§ 2 Medlemmer

Stk. 1
Som medlemmer i seniorafd. kan optages enhver mand eller kvinde, der er fyldt 15 år.
Klubbens ungdomsafd. optager medlemmer under 18 år.
Ansøgning om medlemskab sker gennem klubbens formand. Medlemskab er opnået, når det nye medlem har indbetalt kontingent.

Stk. 2
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet f.eks. modarbejder klubbens interesser, eller særlige forhold taler herfor.
Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet, på et med 14 dage indvarslet medlemsmøde, hvortil den eller de ekskluderede, har adgang under sagens behandling.
Til gyldig beslutning om eksklusion, kræves et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.
Medlemsmødets afgørelse er endelig.

§ 3 Klubkontingent

Stk. 1
Kontingent omfatter et månedskontingent. Juni/Juli måned er kontingentfri.
Kontingenterne fastsættes på den årlige generalforsamling og træder i kraft efter generalforsamlingen.

Stk. 2
Kontingenter betales månedsvis. Restance udover 3 måneder medfører tab af medlemskab.

Stk. 3
Licensafgift til DBwF betales efter gældende regler ud af kontingentet af hvert enkelt medlem.
Turnerings- og stævneafgift betales af de udtagne eller tilmeldte medlemmer, før hver enkelt kamp til jourhavende eller stævneleder. Ved udeblivelse, uden lovligt afbud, hæfter de udtagne for startafgiften. Spilleudvalget afgør i hvert tilfælde, hvilke spillere de skal søge licens til hos DBwF.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, indkaldes ved meddelelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 2
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde:

  1. Valg af dirigent
    • Valg af 2 stemmetællere
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  3. Protokol fremlægges
  4. Regnskab/budget/fastansættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse og udvalg
  7. Fremtidigt virke

Stk. 3
Kun generalforsamlingen kan vedtage lovændringer. Lovændringsforslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning foretages, såfremt blot et medlem stiller krav herom.
Der kan på generalforsamlingen ikke stemmes ved fuldmagt, kun personligt fremmøde giver stemmeret.

Stk. 4
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne og forelægges medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslagsstiller skal være tilstede på generalforsamlingen.
For sent indkomne forslag afvises. Ændringsforslag sættes under afstemning først, undtagen ved personvalg, hvor der først stemmes om den først foreslåede til de forskellige poster.
Personvalg kan foretages ved tilstedeværende fuldmagt.

Stk. 5
Ved ordinær generalforsamling, er de fremmødte stemmeberettigede medlemmer beslutningsdygtige.
Medlemmer, som er fyldt 15 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde. Dog kan medlemmer under 15 år repræsenteres af en forælder/værge.
Simpelt flertal er afgørende.

Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af klubbens medlemmer forlanger dette, med angivelse af motiveret dagsorden. Simpelt stemmeflertal er afgørende uanset, hvor mange medlemmer, der er mødt.

Stk. 7

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af motiveret dagsorden, skal senest 8 dage efter modtagelse af anmodningen, med mindst 8 dages varsel, sendes til medlemmerne.

Stk. 8
For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal kontingent for måneden før være betalt.
For at være valgbar på en generalforsamling gælder samme krav som foran stående for stemmeret.
Dette gælder såvel ordinær som eventuel ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 9
Generalforsamlingen vælger bestyrelse. Bestyrelsen består af 3 medlemmer; formand, kasserer og seniorleder.
Spilleudvalget består af seniorleder samt holdlederne for de tilmeldte hold i turneringen.

Stk. 10
Formand og seniorleder vælges på lige år. Kasserer vælges på ulige år. Alle valg er 2 årige.

Stk. 11
Endvidere vælges: 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant – disse valg er alle 1 årige.

§ 5 Bestyrelsen

Klubbens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger forelægges jævnligt medlemmerne. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.
Protokol/referatskrivning varetages af bestyrelsessuppleanten, der deltager på lige fod ved bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Ved eventuelt indtræden i bestyrelsen, fortsættes denne gerning frem til næste ordinære generalforsamling

§ 6 Regnskab og revision

Kassereren fører kassebog over klubbens midler, og skal på den ordinære generalforsamling forelægge et skriftligt revideret regnskab. Regnskabet afsluttes pr. 31/12, hvilken dato alt forfaldent kontingent skal være betalt. Kassebogen udover kr. 3000,00 indsættes på klubbens bankkonto, på hvilken formand og kasserer kan trække.

§ 7 Passive medlemmer

Alle, som i § 2 stk. 1 nævnte kan blive passive medlemmer, enten som passiv medlem med licens, eller som passiv støttemedlem uden licens. Passive støttemedlemmer uden licens kan ikke i klubbens navn deltage i stævner og turneringer. Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen hvert år. Passive medlemmer med licens, kan mod erlæggelse af et af bestyrelsen fastsat gebyr deltage i træningen, såfremt der er plads til dette.

§ 8 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller kassereren med mindst 1 måneds varsel fra den første i en måned.

§ 9 Klubbens opløsning

Beslutning om opløsning af klubben, kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, med det ene punkt på dagsordenen, når mindst 9/10 af de fremmødte medlemmer, stemmer herfor.
Klubbens eventuelle aktiver og effekter skal ved opløsning af klubben, tilfalde en eller flere bowlingklubber i Køge kredsen, der har en ungdomsafdeling.
Midlerne må, af denne eller disse klubber, kun anvendes til ungdomsarbejde.
Skulle en sådan klub ikke findes, afgør generalforsamlingen, hvorledes eventuelle aktiver og effekter skal fordeles.

§ 10 Pligter

Klubben skal være medlem af DBwF og er derfor underkastet DBwF’s love og bestemmelser. Klubdragten er det af medlemmerne og DBwF godkendte spilledragt.
Medlemmerne er forpligtigede til at overholde det af bestyrelsen godkendte ordensreglement.
Lov/vedtægtsændringer er foretaget og vedtaget på ordinære generalforsamlinger i: 2000, 2001, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2020 og 2023